Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menu


การเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ
         เป็นสถานศึกษาทางเลือก  ใช้ระบบการสอน Anongnart System ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนของเราเอง โดยจัดระบบการสอนให้อิงตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นรูปแบบแนวคิดเป็นของโรงเรียนทั้งในด้านการเรียน  การสอน  การประเมินผลเป็นการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเฉพาะตัวเน้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน และมีความยืดหยุ่นในการสอน
  
         เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน (Child-centered learning)อีกทั้งยังมีการประยุกต์การสอนแบบสมรรถนะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ เรียนรู้วิชาการผ่านกิจกรรม โดยครูที่ถนัดในวิชานั้นๆและมีการประเมินเด็ก เป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาการสอน
        โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ ใช้ระบบการสอน Anongnart System  ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนของเราเอง โดยจัดระบบการสอนดังนี้
 
           ♥ ทางโรงเรียน มีการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test นักเรียนทุกครั้ง เพื่อประเมินว่าคุณครูควรปรับการเรียน การสอนอย่างไร ให้ตรงกับความพร้อมและความต้องการของเด็กๆ  
   มีการจัดครูเข้าสอน ตามความถนัดด้านวิชา โดยมีวิชา ดังนี้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน    เทควันโด  
ว่ายน้ำ เตรียมลูกเสือสำรอง 

 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ และมีการพัฒนา สื่อการสอน และแผนการสอนอยู่เสมอ
 
 คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการสอน โดยจัดให้มีคุณครูดูแล 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องเรียน   
 
  
หน้าแรก << 1 2>> กลับ

 ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ