Search

  Side Menu

   Side Page
 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 62 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1000 คน
8982 คน
337990 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-06

 

โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กนักเรียน โดยมีครูพิเศษและครูกิจกรรมสอนตลอดภาคเรียน


♥ วิชารำไทย 

สอนโดยครูจากนาฏศิลปอนงค์นาฏ

♥ วิชาว่ายน้ำ สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

♥ วิชาเทควันโด สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

♥ วิชาเสริมบัลเล่ต์ 

สอนโดยครูจากนาฏศิลปอนงค์นาฏ

Copyright (c) 2010 by anongnartkindergarten.com