Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menu


โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กนักเรียน โดยมีครูพิเศษและครูกิจกรรมสอนตลอดภาคเรียน


♥ วิชารำไทย 

สอนโดยครูจากนาฏศิลปอนงค์นาฏ

♥ วิชาว่ายน้ำ สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

♥ วิชาเทควันโด สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

♥ วิชาเสริมบัลเล่ต์ 

สอนโดยครูจากนาฏศิลปอนงค์นาฏ

 ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ