Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menu


ENGLISH TEACHER
 ** โรงเรียนจัดหาครูต่างชาติ เจ้าของภาษา สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ โดยม่มีค่าใช้จ่าย**
 
        โรงเรียนได้จดทะเบียนการสอนเป็นหลักสูตรสามัญศึกษา  แต่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการสอนเสริม พิเศษ ในระบบ Intensive English Program (IEP) เพิ่มเติมแก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย วิชา mathematics, science, social,และ English โดยจัดครูผู้สอนเป็นชาวยุโรป ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (Native speaker) เน้นให้นักเรียนออกเสียงพูดและสนทนา ประโยคที่มีโอกาสใช้บ่อยในชีวิตประจำวันทางโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ

     ได้ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย โดยนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอน ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และสร้างความสนุกสนานระหว่างเรียน
 
    
 ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ