Anongnartkindergarten.com

 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ หลักสูตร  Intensive English Program (IEP)


 Side Menu  ทำไมต้องโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ
 โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏจัดหลักสูตรปฐมวัย ที่ได้มาตรฐาน

♥ทางโรงเรียน มีการทดสอบ Pre-Test และ Post-Testนักเรียนทุกครั้ง เพื่อประเมินว่าคุณครูควรปรับการเรียนการสอนอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของเด็กๆ

♥ มีการจัดครูเข้าสอน ตามความถนัดด้านวิชา เช่น ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาจีน เทควันโด สังคมศึกษา การงานอาชีพ ว่ายน้ำ ฯ

♥ ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ และมีการพัฒนา สื่อ และ แผนการสอนอยู่เสมอ

♥  คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการสอน โดยจัดให้มีคุณครูดูแล 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องเรียน
 ♥ วิชาการเป็นเลิศ ♥ ♥ กิจกรรมยอดเยี่ยม ♥ ♥ พัฒนาเด็กสู่โลกยุคใหม่♥
     โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ ฝึกให้เด็กๆ มีพัฒนาการทาด้านทักษะ การเรียนรู้ กิจกรรม การพัฒนาตนเอง รวมถึงฝึกให้เด็ก ดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ 

     มีการสอนให้ความรู้ต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น
เตรียมอนุบาล จนถึงอนุบาล 1-อนุบาล 3 

    ผู้ปกครองทุกท่าน ไว้ใจที่จะส่งบุตรหลาน มาเรียน โดยไว้ใจในการเรียนการสอน หลักสูตร และบุคคลากรของทางโรงเรียน
     โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ มีการดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กๆ ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่การเรียน การเข้าห้องน้ำ การนอน รวมถึง การรับประทานอาหารที่มีอาหารครบตามโภชนาการให้กับเด็กๆ ทั้งข้าว และผลไม้ รวมถึงนมที่มีให้เด็กๆ ได้ดื่มตลอดทั้งวัน โดยการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยกับเด็กๆ ทุกคน

    เด็กๆ จะได้รับการดูแลอย่างดี ตั้งแต่เข้ามาภายในโรงเรียน จนกลับถึงมือผู้ปกครองทุกท่าน
    โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏฝึกเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานทั่วปโดยยึดหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ดี เสริมสร้าให้มีความรัก  และมีความสุข ในตัวเอง

    เด็กๆ จะได้เรียนรู้การการปฏิบัติตัวในสังคม การอยู่ร่วมกัน และการพัฒนาตนเองตนถึงระดับอนุบาล 3 ทั้งนี้คุณครูจะสอนคุณธรรม ควบคู่กับวิชาการการเรียนรู้ต่าง ๆ แบบบูรณาการในการเรียนการสอนในแต่ละวัน....
   หน้าแรก << 1 2>> กลับ

 ผู้บริหาร

 ดร.อนงค์นาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการดร.ปรีชาภัทร  รัตน์ศิริจันทร์
รองผู้อำนวยการ